F00-F09 Các rối loạn tâm thần thực tổn

F00 Sa sút tâm thần trong bệnh Alzheimer

F00.0 Sa sút tâm thần trong bệnh Alzhemer khởi phát sớm
F00.1 Sa sút tâm thần trong bệnh Alzhemer khởi phát muộn
F00.2 Sa sút tâm thần trong bệnh Alzhemer, thể không điển hình hoặc thể hỗn hợp
 
F01 Sa sút tâm thần trong bệnh mạch máu
F01.0 Sa sút tâm thần trong bệnh mạch máu, khởi động cấp
F01.1 Sa sút tâm thần do nhồi máu nhiều lần
F01.2 Sa sút tâm thần trong bệnh mạch máu dưới vỏ não
F01.3 Sa sút tâm thần trong bệnh mạch máu hỗn hợp vỏ não và dưới vỏ
F01.8 Sa sút tâm thần trong bệnh mạch máu khác
F01.9 Sa sút tâm thần trong bệnh mạch máu, không xác định

 

F02 Sa sút tâm thần trong các bệnh khác đã được phân loại ở phần khác
F02.0 Sa sút tâm thần trong bệnh Pick
F02.1 Sa sút tâm thần trong bệnh Creutzfeldt-Jakob
F02.2 Sa sút tâm thần trong bệnh Huntington
F02.3 Sa sút tâm thần trong bệnh Parkinson
F02.4 Sa sút tâm thần trong bệnh (HIV) nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người
F02.8 Sa sút tâm thần trong các bệnh xác định đã được phân loại ở phần khác
 
F03 Sa sút tâm thần không xác định
 
F04 Hội chứng quên thực thể không do rượu và chất tác động tâm thần khác
 
F05 Sảng không do rượu và chất tác động tâm thần khác
F05.0 Sảng không chồng lên sa sút tâm thần như đã mô tả
F05.1 Sảng chồng lên sa sút tâm thần
F05.8 Sảng khác
F05.9 Sảng, không xác định
 
F06 Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể
F06.0 Trạng thái ảo giác thực thể
F06.1 Rối loạn căng trương lực thực thể
F06.2 Rối loạn hoang tưởng thực thể [giống tâm thần phân liệt]
F06.3 Rối loạn khí sắc [cảm xúc] thực thể
F06.4 Rối loạn lo âu thực thể
F06.5 Rối loạn phân ly thực thể
F06.6 Rối loạn cảm xúc không ổn định [suy nhược] thực thể
F06.7 Rối loạn nhận thức nhẹ
•  •  F06.8 Rối loạn tâm thần xác định khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể
F06.9 Rối loạn tâm thần không xác định do tổn thương và rối loạn chức năng não và do bệnh cơ thể
F07 Rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh não, tổn thương và rối loạn chức năng não
F07.0 Rối loạn nhân cách thực thể
F07.1 Hội chứng sau viêm não
F07.2 Hội chứng sau chấn động não
•  •  F07.8 Rối loạn nhân cách và hành vi thực thể khác do bệnh não, tổn thương và rối loạn chức năng não
F07.9 Rối loạn nhân cách và hành vi thực thể không xác định do bệnh não, tổn thương và rối loạn chức năng não
 
F09 Rối loạn tâm thần thực thể hoặc triệu chứng không xác định.
 
English Version:
F00-F09
Organic, including symptomatic, mental disorders
 
F00 Dementia in Alzheimer’s disease
F00.0 Dementia in Alzheimer’s disease with early onset
F00.1 Dementia in Alzheimer’s disease with late onset
F00.2 Dementia in Alzheimer’s disease, atypical or mixed type
F00.8 Dementia in Alzheimer’s disease, unspecified
 
F01 Vascular dementia
F01.0 Vascular dementia of acute onset
F01.1 Multi-infarct dementia
F01.2 Subcortical vascular dementia
F01.3 Mixed cortical and subcortical vascular dementia
F01.8 Other vascular dementia
F01.9 Vascular dementia, unspecified
 
F02 Dementia in other diseases classified elsewhere
F02.0 Dementia in Pick’s disease
F02.1 Dementia in Creutzfeld-Jakob disease
F02.2 Dementia in Huntington’s disease
F02.3 Dementia in Parkinson’s disease
F02.4 Dementia in human immunodeficiency virus (HIV) disease
F02.8 Dementia in other specified diseases classified elsewhere
 
F03 Unspecified dementia
 
A fifth character may be used to specify dementia in F00-F03, as follows:
.x0 Without additional symptoms
.x1 With other symptoms, predominantly delusional
.x2 With other symptoms, predominantly hallucinatory
.x3 With other symptoms, predominantly depressive
.x4 With other mixed symptoms
 
A sixth character may be used to indicate the severity of the dementia:
.xx0 Mild
.xx1 Moderate
.xx2 Severe
 
F04 Organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoactive substances
 
F05 Delirium not induced by alcohol and other psychoactive substances
F05.0 Delirium, not superimposed on dementia, so described
F05.1 Delirium, superimposed on dementia, so described
F05.8 Other delirium
F05.9 Delirium, unspecified
 
F06 Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease
F06.0 Organic hallucinosis
F06.1 Organic catatonic disorder
F06.2 Organic delusional (schizophrenia-like) disorder
F06.3 Organic mood (affective) disorder
.30 Organic manic disorder
.31 Organic bipolar disorder
.32 Organic depressive disorder
.33 Organic mixed affective disorder
F06.4 Organic anxiety disorder
F06.5 Organic dissociative disorder
F06.6 Organic emotionally labile (asthenic) disorder
F06.7 Mild cognitive disorder
.70 Not associated with a physical disorder
.71 Associated with a physical disorder
•  •  F06.8 Other specified mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease
F06.9 Unspecified mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease
F07 Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction
F07.0 Organic personality disorder
F07.1 Postencephalitic syndrome
F07.2 Postconcussional syndrome
•  •  F07.8 Other organic personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction
F07.9 Unspecified mental disorders due to brain disease, damage and dysfunction
 
F09 Unspecified organic or symptomatic mental disorder

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *