F30-F39 Rối loạn khí sắc (cảm xúc)
Mood (affective) disorders
F30 Giai đoạn hưng cảm
F30.0 Hưng cảm nhẹ
F30.1 Hưng cảm không có các triệu chứng loạn thần
F30.2 Hưng cảm với các triệu chứng loạn thần
F30.8 Các giai đoạn hưng cảm khác
F30.9 Giai đoạn hưng cảm không xác định
F31 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực
F31.0 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện thời là giai đoạn hưng cảm nhẹ
F31.1 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện thời là giai đoạn hưng cảm (không có các triệu chứng loạn thần)
F31.2 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện thời là giai đoạn hưng cảm có các triệu chứng loạn thần
F31.3 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện thời là giai đoạn trầm cảm nhẹ hoặc trung bình
•  •  F31.4 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện thời là giai đoạn trầm cảm nặng không có các triệu chứng loạn thần
F31.5 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện thời là giai đoạn trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần
F31.6 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện thời là giai đoạn hỗn hợp
F31.7 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện thời thuyên giảm
F31.8 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực khác
F31.9 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực không xác định
F32 Giai đoạn trầm cảm
F32.0 Giai đoạn trầm cảm nhẹ
F32.1 Giai đoạn trầm cảm trung bình
F32.2 Cơn trầm cảm nặng không có các triệu chứng loạn thần
F32.3 Giai đoạn trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần
F32.8 Giai đoạn trầm cảm khác
F32.9 Giai đoạn trầm cảm không xác định
F33 Rối loạn trầm cảm tái phát
F33.0 Rối loạn trầm cảm tái phát, hiện thời là giai đoạn trầm cảm nhẹ
F33.1 Rối loạn trầm cảm tái phát, hiện thời là giai đoạn trầm cảm trung bình
F33.2 Rối loạn trầm cảm tái phát, hiện thời là giai đoạn trầm cảm nặng không có triệu chứng loạn thần
F33.3 Rối loạn trầm cảm tái phát, hiện thời là giai đoạn trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần
F33.4 Rối loạn trầm cảm tái phát, hiện đang thuyên giảm
F33.8 Rối loạn trầm cảm tái phát khác
F33.9 Rối loạn trầm cảm tái phát, không xác định
F34 Rối loạn khí sắc [cảm xúc] trường diễn
F34.0 Khí sắc chu kỳ
F34.1 Loạn khí sắc
F34.8 Rối loạn khí sắc [cảm xúc] trường diễn khác
F34.9 Rối loạn khí sắc [cảm xúc] trường diễn không xác định
F38 Rối loạn khí sắc [cảm xúc] khác
F38.0 Rối loạn khí sắc [cảm xúc] đơn độc khác
F38.1 Rối loạn khí sắc [cảm xúc] tái phát
F38.8 Rối loạn khí sắc [cảm xúc] xác định khác
F39 Rối loạn khí sắc [cảm xúc] không xác định
 
English Version:
F30-F39
Mood (affective) disorders
F30 Manic episode
F30.0 Hypomania
F30.1 Mania without psychotic symptoms
F30.2 Mania with psychotic symptoms
.20 With mood-congruent psychotic symptoms
.21 With mood-incongruent psychotic symptoms
F30.8 Other manic episodes
F30.9 Manic episode, unspecified
F31 Bipolar affective disorder
F31.0 Bipolar affective disorder, current episode hypomanic
F31.1 Bipolar affective disorder, current episode manic without psychotic symptoms
F31.2 Bipolar affective disorder, current episode manic with psychotic symptoms
.20 With mood congruent psychotic symptoms
.21 With mood incongruent psychotic symptoms
F31.3 Bipolar affective disorder, current episode mild or moderate depression
.30 Without somatic syndrome
.31 With somatic syndrome
•  •  F31.4 Bipolar affective disorder, current episode severe depression without psychotic symptoms
F31.5 Bipolar affective disorder, current episode severe depression with psychotic symptoms
.50 With mood-congruent psychotic symptoms
.51 With mood incongruent psychotic symptoms
F31.6 Bipolar affective disorder, current episode mixed
F31.7 Bipolar affective disorder, currently in remission
F31.8 Other bipolar affective disorders
F31.9 Bipolar affective disorder, unspecified
F32 Depressive episode
F32.0 Mild depressive episode
.00 Without somatic syndrome
.01 With somatic syndrome
F32.1 Moderate depressive episode
.10 Without somatic syndrome
.11 With somatic syndrome
F32.2 Severe depressive episode without psychotic symptoms
F32.3 Severe depressive episode with psychotic symptoms
.30 With mood-congruent psychotic symptoms
.31 With mood-incongruent psychotic symptoms
F32.8 Other depressive episodes
F32.9 Depressive episode, unspecified
F33 Recurrent depressive disorder
F33.0 Recurrent depressive disorder, current episode mild
.00 Without somatic syndrome
.01 With somatic syndrome
F33.1 recurrent depressive disorder, current episode moderate
.10 Without somatic syndrome
.11 With somatic syndrome
F33.2 Recurrent depressive disorder, current episode severe without psychotic symptoms
F33.3 Recurrent depressive disorder, current episode severe with psychotic symptoms
.30 With mood-congruent psychotic symptoms
.31 With mood-incongruent psychotic symptoms
F33.4 Recurrent depressive disorder, currently in remission
F33.8 Other recurrent depressive disorders
F33.9 Recurrent depressive disorder, unspecified
F34 Persistent mood (affective) disorders
F34.0 Cyclothymia
F34.1 Dysthymia
F34.8 Other persistent mood (affective) disorders
F34.9 Persistent mood (affective) disorder, unspecified
F38 Other mood (affective) disorders
F38.0 Other single mood (affective) disorders
.00 Mixed affective episode
F38.1 Other recurrent mood (affective) disorders
.10 Recurrent brief depressive disorder
F38.8 Other specified mood (affective) disorders
F39 Unspecified mood (affective) disorder

 

Để lại Comments