F40-F48 Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến Stress và dạng cơ thể

Neurotic, stress-related and somatoform disorders

F40– Rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi
F40.0– Ám ảnh sợ khoảng trống
F40.1– Ám ảnh sợ xã hội
F40.2– Ám ảnh sợ đặc hiệu (cô lập)
F40.8– Rối loạn ám ảnh sợ lo âu khác
F40.9– Rối loạn ám ảnh sợ lo âu không xác định
F41– Rối loạn lo âu khác
F41.0– Rối loạn hoảng loạn [lo âu kịch phát từng giai đoạn]
F41.1– Rối loạn lo âu toàn thể
F41.2– Rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm
F41.8– Rối loạn lo âu xác định khác
F41.9– Rối loạn lo âu, không xác định
F42– Rối loạn ám ảnh-cưỡng chế
F42.0– Ý tưởng hoặc nghiền ngẫm ám ảnh chiếm ưu thế
F42.1– Hành vi cưỡng chế chiếm ưu thế [nghi thức ám ảnh]
F42.8– Rối loạn ám ảnh-cưỡng chế khác
F42.9– Rối loạn ám ảnh-cưỡng chế, không xác định
F43– Phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn thích ứng
F43.0– Phản ứng stress cấp
F43.1– Rối loạn stress sau chấn thương
F43.2– Rối loạn thích ứng
F43.8– Phản ứng khác với stress trầm trọng
F43.9– Phản ứng với stress trầm trọng, không xác định
F44– Rối loạn phân ly [chuyển đổi]
F44.0– Quên phân ly
F44.1– Cơn bỏ nhà đi phân ly
F44.2– Sững sờ phân ly
F44.3– Rối loạn lên đồng và bị xâm nhập
F44.4– Rối loạn vận động phân ly
F44.5– Co giật phân ly
F44.6– Tê và mất cảm giác phân ly
F44.7– Rối loạn phân ly [chuyển đổi] hỗn hợp
F44.8– Rối loạn phân ly [chuyển đổi] khác
F44.9– Rối loạn phân ly [chuyển di], không xác định
F45– Rối loạn dạng cơ thể
F45.0– Rối loạn cơ thể
F45.1– Rối loạn cơ thể
F45.2– Rối loạn nghi bệnh
F45.3– Rối loạn chức năng thần kinh tự động dạng cơ thể
F45.4– Rối loạn đau dạng tâm thể dai dẳng
F45.8– Rối loạn dạng tâm thể khác
F45.9– Rối loạn dạng tâm thể, không xác định
F48– Rối loạn loạn thần kinh khác
F48.0– Bệnh suy nhược thần kinh
F48.1– Hội chứng giải thể nhân cách-tri giác sai thực tại
F48.8– Rối loạn thần kinh xác định khác
F48.9– Rối loạn loạn thần kinh, không xác định
 
English Version:
F40-F48
Neurotic, stress-related and somatoform disorders
 
F40 Phobic anxiety disorders
F40.0 Agoraphobia
.00 Without panic disorder
.01 With panic disorder
F40.1 Social phobias
F40.2 Specific (isolated) phobias
F40.8 Other phobic anxiety disorders
F40.9 Phobic anxiety disorder, unspecified
 
F41 Other anxiety disorders
F41.0 Panic disorder (episodic paroxysmal anxiety)
.00 Moderate
.01 Severe
F41.1 Generalised anxiety disorder
F41.2 Mixed anxiety and depressive disorder
F41.8 Other specified anxiety disorders
F41.9 Anxiety disorder, unspecified
 
F42 Obsessive-compulsive disorder
F42.0 Predominantly obsessional thoughts or ruminations
F42.1 Predominantly compulsive acts (obsessional rituals)
F42.8 Other obsessive-compulsive disorders
F42.9 Obsessive-compulsive disorder, unspecified
 
F43 Reaction to severe stress and adjustment disorders
F43.0 Acute stress reaction
.00 Mild
.01 Moderate
.02 Severe
F43.1 Post-traumatic stress disorder
F43.2 Adjustment disorders
.20 Brief depressive reaction
.21 Prolonged depressive reaction
.22 Mixed anxiety and depressive reaction
.23 With predominant disturbance of other emotions
.24 With predominant disturbance of conduct
.25 With mixed disturbance of emotions and conduct
.28 With other specified predominant symptoms
F43.8 Other reactions to severe stress
F43.9 Reaction to severe stress, unspecified
 
F44 Dissociative (conversion) disorders
F44.0 Dissociative amnesia
F44.1 Dissociative fugue
F44.2 Dissociative stupor
F44.3 Trance and possession disorders
F44.4 Dissociate motor disorders
F44.5 Dissociative convulsions
F44.6 Dissociative anaesthesia and sensory loss
F44.7 Mixed dissociative (conversion) disorders
F44.8 Other dissociative (conversion) disorders
.80 Ganser’s syndrome
.81 Multiple personality disorder
.82 Transient dissociative (conversion) disorders occurring in childhood and adolescence
.88 Other specified dissociative (conversion) disorders
F44.9 Dissociative (conversion) disorder, unspecified
 
F45 Somatoform disorders
F45.0 Somatisation disorder
F45.1 Undifferentiated somatoform disorder
F45.2 Hypochondrial disorders
F45.3 Somatoform autonomic dysfunction
.30 Heart and cardiovascular system
.31 Upper gastrointestinal tract
.32 Lower gastrointestinal tract
.33 Respiratory system
.34 Genitourinary system
.38 Other organ or system
F45.4 Persistent somatoform pain disorder
F45.8 Other somatoform disorders
F45.9 Somatoform disorder, unspecified
 
F48 Other neurotic disorders
F48.0 Neurasthenia
F48.1 Depersonalisation-derealisation syndrome
F48.8 Other specified neurotic disorders

F48.9 Neurotic disorder, unspecified

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *