F50-F59 Các hội chứng hành vi kết hợp với các rối loạn sinh lý và các nhân tố cơ thể

 Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors

F50 Rối loạn ăn uống
F50.0 Chán ăn tâm thần
F50.1 Chán ăn tâm thần không điển hình
F50.2 Ăn vô độ tâm thần
F50.3 Ăn vô độ tâm thần không điển hình
F50.4 Chứng ăn nhiều kết hợp với các rối loạn tâm lý khác
F50.5 Nôn kết hợp với các rối loạn tâm lý khác
F50.8 Rối loạn ăn uống khác
F50.9 Rối loạn ăn uống, không xác định
F51 Rối loạn giấc ngủ không do nguyên nhân thực thể
F51.0 Mất ngủ không do nguyên nhân thực thể
F51.1 Chứng ngủ nhiều không do thực thể
F51.2 Rối loạn thời biểu thức-ngủ không do nguyên nhân thực thể
F51.3 Chứng miên hành
F51.4 Cơn khiếp sợ trong khi ngủ [cơn khiếp sợ ban đêm]
F51.5 Ác mộng

F51.8 Rối loạn giấc ngủ không do nguyên nhân thực thể khác

F52 Rối loạn chức năng tình dục, không do rối loạn hay bệnh thực thể
F52.0 Thiếu hoặc mất ham muốn tình dục
F52.1 Thiếu hoặc mất ham muốn tình dục
F52.2 Thất bại trong đáp ứng sinh học
F52.3 Loạn chức năng cực khoái
F52.4 Phóng tinh sớm
F52.5 Co thắt âm đạo không do nguyên nhân thực thể
F52.6 Đau khi giao hợp không do nguyên nhân thực thể
F52.8 Loạn chức năng tình dục khác, không do bệnh lý hoặc rối loạn thực thể
F52.9 Loạn chức năng tình dục không xác định khác, không do bệnh lý hoặc rối loạn thực thể
F53 Rối loạn hành vi và tâm thần kết hợp với hậu sản, chưa được phân loại ở nơi khác
F53.0 Rối loạn hành vi và tâm thần nhẹ kết hợp với hậu sản, phân loại ở phần khác
F53.1 Rối loạn hành vi và tâm thần nặng kết hợp với hậu sản, chưa phân loại ở phần khác
F53.8 Các rối loạn hành vi và tâm thần khác kết hợp với hậu sản, chưa phân loại nơi khác
F53.9 Rối loạn tâm thần hậu sản, không xác định
F54 Yếu tố hành vi và tâm lý kết hợp với rối loạn hoặc các bệnh đã được phân loại ở phần khác
F55 Lạm dụng chất không gây nghiện
F59 Hội chứng hành vi ứng xử không xác định kết hợp với rối loạn sinh lý và yếu tố thể chất
 
English Version:
F50-F59
Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors
F50 Eating disorders
F50.0 Anorexia nervosa
F50.1 Atypical anorexia nervosa
F50.2 Bulimia nervosa
F50.3 Atypical bulimia nervosa
F50.4 Overeating associated with other psychological disturbances
F50.5 Vomiting associated with other psychological disturbances
F50.8 Other eating disorders
F50.9 Eating disorder, unspecified
F51 Non-organic sleep disorders
F51.0 Non-organic insomnia
F51.1 Non-organic hypersomnia
F51.2 Non-organic disorder of the sleep-wake schedule
F51.3 Sleepwalking (somnambulism)
F51.4 Sleep terrors (night terrors)
F51.5 Nightmares
F51.8 Other non-organic sleeps disorders
F52  organic disorder or disease
F52.0 Lack or loss of sexual desire
F52.1 Sexual aversion and lack of sexual enjoyment
.10 Sexual aversion
.11 Lack of sexual enjoyment
F52.2 Failure of genital response
F52.3 Orgasmic dysfunction
F52.4 Premature ejaculation
F52.5 Non-organic vaginismus
F52.6 Non-organic dyspareunia
F52.8 Excessive sexual drive
F52.9 Unspecified sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease
F53 Mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
F53.0 Mild mental and behavioural disorders associated with puerperium, not elsewhere classified
F53.1 Severe mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
F53.8 Other mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
F53.9 Puerperal mental disorder, unspecified
F54 Psychological and behavioural factors associated with disorders or diseases classified elsewhere
F55 Abuse of non-dependence-producing substances
F55.0 Anti-depressants
F55.1 Laxatives
F55.2 Analgesics
F55.3 Antacids
F55.4 Vitamins
F55.5 Steroids or hormones
F55.6 Specific herbal or folk remedies
F55.8 Other substances that do not produce dependence
F55.9 Unspecified
F59 Unspecified behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *