F60-F69 Các rối loạn nhân cách và hành vi ở người thành niên

Disorders of adult personality and behaviour

F60 Rối loạn nhân cách đặc hiệu
F60.0 Rối loạn nhân cách dạng hoang tưởng
F60.1 Rối loạn nhân cách dạng phân liệt
F60.2 Rối loạn nhân cách chống đối xã hội
F60.3 Rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định
F60.4 Rối loạn nhân cách kịch tính
F60.5 Rối loạn nhân cách ám ảnh nghi thức
F60.6 Rối loạn nhân cách lo âu [tránh né]
F60.7 Rối loạn nhân cách phụ thuộc
F60.8 Rối loạn nhân cách đặc hiệu khác
F60.9 Rối loạn nhân cách không xác định
F61 Rối loạn nhân cách khác và hỗn hợp
F62 Thay đổi nhân cách kéo dài, không thể quy cho một tổn thương hay bệnh não
F62.0 Thay đổi nhân cách kéo dài sau một sự kiện thảm họa
F62.1 Thay đổi nhân cách kéo dài sau bệnh tâm thần
F62.8 Thay đổi nhân cách kéo dài khác
F62.9 Thay đổi nhân cách kéo dài không xác định
F63 Rối loạn thói quen và xung động
F63.0 Đánh bạc bệnh lý
F63.1 Gây cháy bệnh lý
F63.2 Trộm cắp bệnh lý
F63.3 Nhổ tóc
F63.8 Rối loạn xung động và thói quen khác
F63.9 Rối loạn xung động và thói quen không xác định
F64 Rối loạn xác định giới tính
F64.0 Loạn dục chuyển giới
F64.1 Loạn dục cải trang, vai trò kép
F64.2 Rối loạn xác định giới tính ở trẻ em
F64.8 Rối loạn xác định giới tính khác
F64.9 Rối loạn xác định giới tính không xác định
F65 Rối loạn trong sở thích tình dục
F65.0 Loạn dục đồ vật
F65.1 Loạn dục cải trang đồ vật
F65.2 Loạn dục phô trương
F65.3 Loạn dục nhìn trộm
F65.4 Loạn dục với trẻ em
F65.5 Loạn dục gây đau chủ động và bị động
F65.6 Đa rối loạn sở thích tình dục
F65.8 Rối loạn sở thích tình dục khác
F65.9 Rối loạn sở thích tình dục, không xác định
F66 Rối loạn với hành vi tâm lý và kết hợp với sự phát triển và định hướng tình dục
F66.0 Rối loạn về sự trưởng thành tình dục
F66.1 Định hướng tình dục loạn trương lực bản thân
F66.2 Rối loạn quan hệ tình dục
F66.8 Rối loạn phát triển tâm lý tình dục khác
F66.9 Rối loạn phát triển tâm lý tình dục không xác định
F68 Rối loạn khác về hành vi và nhân cách ở người trưởng thành
F68.0 Hình thành các triệu chứng cơ thể vì lý do tâm lý
F68.1 Xuất hiện cố ý hoặc giả tạo các triệu chứng hoặc sự mất khả năng cả về mặt cơ thể hay tâm lý [rối loạn giả bệnh]
F68.8 Rối loạn xác định khác về hành vi và nhân cách ở người trưởng thành
F69 Rối loạn không xác định về nhân cách và hành vi ở người trưởng thành
 
English Version:
F60-F69
Disorders of adult personality and behaviour
F60 Specific personality disorder
F60.0 Paranoid personality disorder
F60.1 Schizoid personality disorder
F60.2 Dissocial personality disorder
F60.3 Emotionally unstable personality disorder
.30 Impulsive type
.31 Borderline type
F60.4 Histrionic personality disorder
F60.5 Anankastic personality disorder
F60.6 Anxious (avoidant) personality disorder
F60.7 Dependent personality disorder
F60.8 Other specific personality disorder
F60.9 Personality disorder, unspecified
F61 Mixed and other personality disorders
F61.0 Mixed personality disorder
F61.1 Troublesome personality changes
F62 Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease
F62.0 Enduring personality change after catastrophic experience
F62.1 Enduring personality change after psychiatric illness
F62.8 Other enduring personality changes
F62.9 Enduring personality change, unspecified
F63 Habit and impulsive disorders
F63.0 Pathological gambling
F63.1 Pathological fire-setting (pyromania)
F63.2 Pathological stealing (kleptomania)
F63.3 Trichotillomania
F63.8 Other habit and impulsive disorders
F63.9 Habit and impulse disorder, unspecified
F64 Gender identity disorders
F64.0 Transsexualism
F64.1 Dual-role transvestism
F64.2 Gender identity disorder of childhood
F64.8 Other gender identity disorders
F64.9 Gender identity disorder, unspecified
F65 Disorders of sexual preference
F65.0 Fetishism
F65.1 Fetishistic transvestism
F65.5 Sadamasochism
F65.6 Multiple disorders of sexual preference
F65.8 Other disorders of sexual preference
F65.9 Disorder of sexual preference, unspecified
F66 Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation
F66.0 Sexual maturation disorder
F66.1 Egodystonic sexual orientation
F66.2 Sexual relationship disorder
F66.8 Other psychosexual development disorders
F66.9 Psychosexual development disorder, unspecified
A fifth character may be used to indicate association with:
.x0 Heterosexuality
.x1 Homosexuality
.x2 Bisexuality
.x8 Other, including prepubertal
F68 Other disorder of adult personality and behaviour
F68.0 Elaboration of physical symptoms for psychological reasons
F68.1 Intentional production or feigning of symptoms or disabilities, either physical or psychological (factitious disorder)
F68.8 Other specified disorders of adult personality and behaviour
F69 Unspecified disorder of adult personality and behaviour

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *