F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

Behavioural and emotional disorders with onset during occurring in childhood and adolescence

F90 Rối loạn tăng động
F90.0 Rối loạn hoạt động và chú ý
F90.1 Rối loạn cư xử tăng động
F90.8 Rối loạn tăng động khác
F90.9 Rối loạn tăng động, không xác định
F91 Rối loạn cư xử
F91.0 Rối loạn cư xử khu trú trong phạm vi gia đình
F92 Rối loạn hỗn hợp về cư xử và cảm xúc
F92.0 Rối loạn cư xử trầm cảm
F92.8 Rối loạn hỗn hợp về cư xử và cảm xúc khác
F92.9 Rối loạn hỗn hợp về cư xử và cảm xúc không xác định

F93 Rối loạn cảm xúc với sự khởi phát đặc biệt ở trẻ em
F93.0 Rối loạn lo âu chia ly ở trẻ em
F93.1 Rối loạn ám ảnh sợ ở trẻ em
F93.2 Rối loạn lo âu xã hội ở trẻ em
F93.3 Rối loạn ganh tỵ đối với anh chị em ruột
F93.8 Rối loạn cảm xúc khác ở trẻ em
F93.9 Rối loạn cảm xúc ở trẻ em, không xác định
F94 Rối loạn hoạt động xã hội với sự khởi phát đặc hiệu ở trẻ em và thiếu niên
F94.0 Câm chọn lọc
F94.1 Rối loạn gắn bó có tính chất phản ứng ở trẻ em
F94.2 Rối loạn gắn bó giải ức chế ở trẻ em
F94.8 Rối loạn khác về hoạt động xã hội ở trẻ em
F94.9 Rối loạn về hoạt động xã hội ở trẻ em không xác định
F95 Rối loạn máy giật Tic
F95.0 Rối loạn Tic tạm thời
F95.1 Rối loạn Tic vận động hoặc phát âm mạn tính
F95.2 Rối loạn Tic phát âm kết hợp với Tic vận động nhiều loại [Hội chứng Tourette]
F95.8 Các rối loạn Tic khác
F95.9 Rối loạn Tic, không xác định
F98 Rối loạn cảm xúc và hành vi khác với sự khởi phát thường xảy ra ở trẻ em và thiếu niên
F98.0 Đái dầm không do bệnh thực thể
F98.1 ỉa đùn không do căn nguyên thực thể
F98.2 Rối loạn ăn uống ở trẻ em
F98.3 Ăn bậy ở trẻ nhỏ
F98.4 Rối loạn động tác định hình
F98.5 Nói lắp
F98.6 Nói lắp bắp
F98.8 Rối loạn cảm xúc và hành vi xác định khác với khởi phát thường xảy ra trong thời thơ ấu và thiếu niên
F98.9 Rối loạn cảm xúc và hành vi không xác định với khởi phát xảy ra trong thời thơ ấu và thiếu niên
F99 Rối loạn tâm thần, không xác định khác
 
English Version:
F90-F98
Behavioural and emotional disorders with onset during occurring in childhood and adolescence
F90 Hyperkinetic disorder
F90.0 Disturbance of activity and attention
F90.1 Hyperkinetic conduct disorder
F90.8 Other hyperkinetic disorders
F90.9 Hyperkinetic disorder, unspecified
F91 Conduct disorders
F91.0 Conduct disorder confined to the family context
F91.2 Socialised conduct disorder
F91.3 Oppositional defiant disorder
F91.8 Other conduct disorders
F91.9 Conduct disorder, unspecified
F92 Mixed disorders of conduct and emotions
F92.0 Depressive conduct disorder
F92.8 Other mixed disorders of conduct and emotions
F92.9 Mixed disorder of conduct and emotions unspecified
F93 Emotional disorders with onset specific to childhood
F93.0 Separation anxiety disorder of childhood
F93.1 Phobic anxiety disorder of childhood
F93.2 Social anxiety disorder of childhood
F93.3 Sibling rivalry disorder
F93.8 Other childhood emotional disorders
.80 Generalised anxiety disorder of childhood
F93.9 Childhood emotional disorder, unspecified
F94 Disorders of social functioning with onset specific to childhood and adolescence
F94.0 Elective mutism
F94.1 Reactive attachment disorder of childhood
F94.2 Disinhibited attachment disorder of childhood
F94.8 Other childhood disorders of social functioning
F94.9 Childhood disorder of social functioning, unspecified
F95 Tic disorders
F95.0 Transient tic disorders
F95.1 Chronic motor or vocal tic disorder
F95.2 Combined vocal and multiple motor tic disorder (de la Tourette’s syndrome)
F95.8 Other tic disorders
F95.9 Tic disorder, unspecified
F98 Other behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence
F98.0 Non-organic enuresis
.00 Nocturnal enuresis only
.01 Diurnal enuresis only
.02 Nocturnal and diurnal enuresis
F98.1 Non-organic encopresis
.10 Failure to acquire physiological bowel control
.11 Adequate bowel control with normal faeces deposited in inappropriate places
.12 Soiling that is associated with excessively fluid faeces, such as with retention with overflow
F98.2 Feeding disorder of infancy and childhood
F98.3 Pica of infancy and childhood
F98.4 Stereotyped movement disorders
.40 Non-self-injurious
.41 Self-injurious
.42 Mixed
F98.5 Stuttering (stammering)
F98.6 Cluttering
F98.8 Other specified behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence
F98.9 Unspecified behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence.
F99 Unspecified mental

F99 Mental disorder not otherwise specified

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *