Category: ICD 10

Mood (affective) disorders 0

F30-F39 Rối loạn khí sắc (cảm xúc)

Mood (affective) disorders F30 Giai đoạn hưng cảm F30.0 Hưng cảm nhẹ F30.1 Hưng cảm không có các triệu chứng loạn thần F30.2 Hưng cảm với...