Tagged: Bảng phân loại bệnh quốc tế

ICD-10 0

ICD-10 – Bảng phân loại bệnh quốc tế

Phân loại bệnh tật quốc tế và những vấn đề liên quan đến sức khỏe (tiếng Anh: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems,...