Tagged: Rối loạn khí sắc

benh tram cam depression 2

Bệnh trầm cảm – Depression

Trầm cảm là loại rối loạn khí sắc thường gặp trong tâm thần học. Có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi nhưng phổ biến nhất...

Mood (affective) disorders 0

F30-F39 Rối loạn khí sắc (cảm xúc)

Mood (affective) disorders F30 Giai đoạn hưng cảm F30.0 Hưng cảm nhẹ F30.1 Hưng cảm không có các triệu chứng loạn thần F30.2 Hưng cảm với...