Tagged: Thuốc hướng thần

thuoc huong tam than 0

Danh mục thuốc hướng tâm thần

DANH MỤC THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN (DANH MỤC 1) (Ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ y tế) 1....