Dinhpsy's World Home

hanh dong y chi 0

Hành động ý chí

         Khái niệm về hành động ý chí Hành động ý chí là hành động có ý thức, có chủ tâm, đòi hỏi...